Wnioski do pobrania

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
43–353 PORĄBKA UL. RYNEK 4    
TEL. 033 8 110 519
lub 033 8 110 530

godziny pracy ośrodka:
- poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
- wtorek od 7:30 do 17:00
- piątek od 7:30 do 14:00

Do wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne należy dołączyć następujące dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną z roku bazowego – 2019 oraz aktualną na dzień składania wniosku:

1. Kserokopię PIT-ów 36 lub 37 + 11 za 2019 obojga rodziców/a, członków rodziny i dzieci uczące się w szkołach zawodowych,
- dla korzystających z ulgi na dzieci  kserokopię PIT-ów za rok 2018
- w przypadku utrata dochodu dokument określający jego utratę oraz wysokość utraconego: kserokopię świadectwa pracy i Pit-u
- w przypadku podjęcia pracy dokument określający od kiedy podjęto zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu: zaświadczenie pracodawcy, kserokopię umowy o pracę  lub zlecenia itp.

Zaświadczenie ZUS:
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2019 - emeryci i renciści,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób rozliczających się na podstawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, karcie podatkowej
                                     
2. Oświadczenie,  kserokopię nakazu płatniczego za rok 2019 lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych.

3. Zupełnego aktu urodzenia dziecka - rodzic panna lub kawaler - każdorazowo.
- skrócony akt urodzenia dziecka / dzieci - do wglądu
- skrócony akt zgonu, małżonka, rodzica, rodziców

4. Kserokopię odpisu prawomocnych wyroków sądowych – rozwód, separacja, alimenty

5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019.

6. Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodów nieopodatkowanych w roku 2019 np.: stypendia, alimenty itp.

7. Oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, ewentualnie zakończenia edukacji w szkole.
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w internacie, w bursie itp.

8. Oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy:
- o udzielonym urlopie wychowawczym, o okresie  pozostawania na urlopie, na jakie dziecko
- o okresie pozostawania w stosunku pracy (od – do)

9. Kserokopię orzeczenie o niepełnosprawności - oryginał do wglądu

10. Dokument tożsamości – dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu

11. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży - do dodatku i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W przypadku  ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty jak wyżej oraz:

12. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – komornika o bezskuteczności egzekucji w roku 2019 zawierające informację o: stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

13. Oryginał odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.


OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

ŚWIADCZENIA RODZINNE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
43 – 353 PORĄBKA UL. RYNEK 4
TEL. 033 8 110 519
lub 033 8 110 530

godziny pracy ośrodka:
- poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
- wtorek od 7:30 do 17:00
- piątek od 7:30 do 14:00

Do wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne należy dołączyć następujące dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną z roku bazowego – 2018 oraz aktualną na dzień składania wniosku:

1. PIT-y 36 lub 37 + 11 za 2018 obojga rodziców/a, członków rodziny i dzieci uczące się w szkołach zawodowych,
- dla korzystających z ulgi na dzieci PIT-y za rok 2017
- w przypadku utrata dochodu dokument określający jego utratę oraz wysokość utraconego: świadectwo pracy, Pit-y
- w przypadku podjęcia pracy dokument określający od kiedy podjęto zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia netto za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu: zaświadczenie pracodawcy, umowa o pracę, zlecenie itp.

Zaświadczenie ZUS:
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2018 - emeryci i renciści,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób rozliczających się na podstawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, karcie podatkowej

2. Oświadczenie, nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych.

3. Zupełnego aktu urodzenia dziecka - rodzic panna lub kawaler - każdorazowo.
- skrócony akt urodzenia dziecka / dzieci - do wglądu
- skrócony akt zgonu, małżonka, rodzica, rodziców

4. Odpis prawomocnego wyroku sądowego – rozwód, separacja, alimenty

5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018.

6. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodów nieopodatkowanych w roku 2018 np.: stypendia, alimenty itp.

7. Oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, ewentualnie zakończenia edukacji w szkole.
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w internacie, w bursie itp.

8. Oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy:
- o udzielonym urlopie wychowawczym, o okresie pozostawania na urlopie, na jakie dziecko
- o okresie pozostawania w stosunku pracy (od – do)

9. Orzeczenie o niepełnosprawności - oryginał do wglądu

10. Dokument tożsamości – dowód osobisty wnioskodawcy - do wglądu

11. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży - do dodatku i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.


W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty jak wyżej oraz:

12. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – komornika o bezskuteczności egzekucji w roku 2018 zawierające informację o: stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

13. Oryginał odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

14. Inne oświadczenia i zaświadczenia niezbędne, wynikające z sytuacji dochodowej danej rodziny a mające wpływ na prawo do ustalenia świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF


2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – TZW. ” BECIKOWE”

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

5. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

6. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

7. WNIOSEK O USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

8. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

10. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

11. WNIOSEK "ZA ŻYCIEM"

PDF

Zaświadczenie lekarskie

PDF

Zaświadczenie lekarskie

PDF

Obowiązek informacyjny RODO

PDF

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl