Fundusz alimentacyjny

Z dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku , poz.670)

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie Gminy Porąbka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom:
jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym albo przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego, przebywającym na terytorium w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
- do ukończenia przez nią 18 roku życia,
- albo 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł - kryterium obowiązujące do 30.09.2020 roku. Od 01.10.2020 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900,00 zł.
W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku do końca września roku następnego.
Od 01.10.2020 roku w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900, 00 zł,  kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ww. zasadą, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Porąbka i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

UWAGA! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU BAZOWYM NALEŻY TO ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !

W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskana przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składni na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 
UWAGA! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z ROKU BAZOWEGO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !
(np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za rok bazowy)

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?
Wnioski dotyczące  funduszu alimentacyjnego można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, przy ul. Rynek 4, pokój 8 w godz.:
- poniedziałek, środa, czwartek: od 7:30 do 15:30;
- wtorek: od 7:30 do 17:00;
- piątek: od 7:30 do 14:00;

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl