Program „Dobry start” 300 dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, że w związku z wejściem w życie rządowego programu „Dobry start” można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start od dnia 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: empatia.mrpips.gov.pl oraz system bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia 2019 r. droga tradycyjną (papierową - druki są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce).

Wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka oraz osoba ucząca się.

Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start przysługuje jednorazowo w w wysokości 300 złotych na każde uczące się dziecko niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Świadczenie to nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o świadczenie Dobry Start składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce.
 
Wniosek o przyznanie wyżej wymienionego świadczenia należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

{gallery}dobry_start{/gallery}

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl