Aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Bezplatna pomoc prawna dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie
Безкоштовна допомога юридична для осіб ,яких доторкнулась війна на Україні.

Wszelkie informacje w załączonej ulotce
Вся інформація на доданій картці

pdf


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizuje Urząd Gminy w Porąbce, 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3.

Osoby potrzebujące takiego wsparcia proszone są o zgłoszenie się do pracownika Urzędu Pani Gabrieli Grabka – Grzechynia tel. 667100 025


Психологічна допомога громадянам України

Інформуємо,що допомогу психологічну для громадян України,в зв’язку з конфліктом збройним на території України організовує Муніципальне Управління в Поромбці (Urząd Gminny w Porąbce,43-353 Porąbka) вул.Krakowska 3.

Особи,які потребують такої підтримки можуть звернутись до працівника Управління Pani Gabrieli Grabka – Grzechynia телефон: 667100 025


Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy, należy się osobie, która wjechała bezpośrednio z terenu Ukrainy na teren Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (minimum do czasu zakończenia konfliktu zbrojnego), za wyjątkiem osób posiadających zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, adres: 43-353 Porąbka ul. Rynek 4.

Wnioski muszą być wypełnione alfabetem łacińskim w języku polskim.

Podczas składania wniosku należy wylegitymować się zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL i dokumentem tożsamości np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy.

Za osoby niepełnoletnie wniosek składa osoba dorosła, czyli rodzic lub faktyczny opiekun dziecka.

Wnioski do pobrania:

pdfWniosek o wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego


Одноразова допомога громадянину України у розмірі 300 злотих належить особі, яка в’їхала на територію Республіки Польща безпосередньо з України у період з 24 лютого 2022 року та заявила про намір залишитися на території Республіки Польща (принаймні до закінчення збройного конфлікту), крім власників дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозволу на тимчасове проживання, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толерантне перебування.

Заявки необхідно подавати до Муніципального центру соціального захисту в Поромбці за адресою: 43-353 Porąbka вул. Rynek 4

Заявки необхідно заповнювати латинським алфавітом польською мовою.

При подачі заяви необхідно пред’явити свідоцтво про надання номера PESEL та документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, ідентифікаційну картку, водійські права.

Заяви до скачування:

pdfЗаява на виплату одноразової грошової допомоги

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl