Projekt systemowy

INFORMACJA O PROJEKCIE SYSTEMOWYM  REALIZOWANYM W 2012 ROKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE PORĄBKA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż 2012 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu w 2012 roku tworzy 20 osób, z czego 11 kobiet i 9 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń OPS-u, których udział w projekcie wyniknął z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację zawodową, społeczną i rodzinną.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym i zawodowym osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń OPS-u na terenie Gminy Porąbka.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
- przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy 22 kobiet i 18 mężczyzn Gminy Porąbka w latach 2012 – 2013 
- nabycie kompetencji i umiejętności psychospołecznych u 22  kobiet i 18 mężczyzn Gminy Porąbka w latach 2012 – 2013
- przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny u 22 kobiet i 18 mężczyzn Gminy Porąbka w latach 2012 – 2013
- kształtowanie postaw samodzielności u 22 kobiet i 18 mężczyzn Gminy Porąbka w latach 2012 – 2013
- nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera, w szczególności w zakresie posługiwania się Internetem, poszukiwania oferty pracy u 22 kobiet i 18 mężczyzn Gminy Porąbka w latach 2012 – 2013

W realizacji projektu  zostały zorganizowane następujące zajęcia:
• Warsztaty kompetencji społecznych
• Szkolenie komputerowe (Internet)
• Warsztaty doradztwa zawodowego
• Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne
• Warsztaty zarządzania budżetem domowym
• Warsztaty Żyję zdrowo
• Warsztaty Bezpieczni My
• Warsztaty kontroli złości
• Warsztaty integracji rodzinnej, połączone z wyjazdem integracyjnym 2 – dniowym.

Został zatrudniony również asystent rodziny, który określił problemy wewnątrz rodziny i wspólnie z nią starał się je rozwiązywać. 
W ramach potrzeb zapewnialiśmy również opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi, by uczestnicy projektu mogli bez przeszkód w nim uczestniczyć.

Sfinansowaliśmy również składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla uczestników projektu, którzy nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz koszty wyprawki szkolnej oraz dojazdów do szkoły dla uczestników projektu,  którzy będą uzupełniać dotychczasowe wykształcenie.

Całkowita wartość projektu  za lata 2008 – 2013 wynosi  627 576,08 złotych, z czego:
• Rok 2008 – 90 154,90 złotych
• Rok 2009 – 224 118,55 złotych
• Rok 2010 – 178 643,31 złotych
• Rok 2011 – 134 659,32 złotych
• Rok 2012 – 196 166,43 złotych
• Rok 2013 – 195 522,57 złotych

 


INFORMACJA O PROJEKCIE SYSTEMOWYM  REALIZOWANYM W 2011 ROKU 
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
W OBSZARZE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE PORĄBKA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż 2011 roku kontynuowano realizację projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Grupę docelową projektu tworzyło 13 kobiet. Były to kobiety bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń OPS-u, których udział w projekcie wyniknął z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację rodzinną. 

Celem głównym projektu było zaktywizowanie zawodowe oraz integracja społeczna i rodzinna 13 kobiet oraz ich rodzin z terenu gminy Porąbka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w zwiększeniu dostępu do usług społecznych. 

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
- wzrost umiejętności społecznych i zawodowych uczestniczek projektu,
- wsparcie kobiet w realizacji ich funkcji wychowawczych zapewniające zminimalizowanie deficytów wychowawczych,
- wzmocnienie psycho-społeczne kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie bezradności życiowej.

W realizacji projektu zostały wykorzystane następujące instrumenty aktywnej integracji:
• Instrument aktywizacji zawodowej – zorganizowanie beneficjentom  warsztatów z doradztwa zawodowego,
• Instrument aktywizacji społecznej – zorganizowanie beneficjentom warsztatów kompetencji społecznych, 
• Instrument aktywizacji zdrowotnej – zorganizowanie beneficjentom „szkoły dla rodziców” tj. warsztatów wychowawczych dla rodziców.

Całkowita wartość projektu za lata 2008 – 2011 wynosi  627 576,08 złotych, z czego:
• Rok 2008 – 90 154,90 złotych
• Rok 2009 – 224 118,55 złotych
• Rok 2010 – 178 643,31 złotych
• Rok 2011 – 134 659,32 złotych


Porąbka, dn. 19.05.2010

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż nadal trwa realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu marcu odbyły się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Celem ich było zdiagnozowanie potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Na przełomie miesiąca kwietnia i maja 21 uczestników projektu, w tym 13 kobiet i 8 mężczyzn, ukończyło warsztaty kompetencji społecznych z elementami doradztwa zawodowego. Warsztaty te miały na celu poprawę samooceny beneficjentów, zwiększenie predyspozycji osobistych tj. umiejętność pracy w zespole, nabycie pewności w kontaktach interpersonalnych, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów itp. Wprowadzone elementy doradztwa zawodowego pozytywnie wpłynęły na podniesienie aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu pisali listy motywacyjne i CV oraz uczyli się, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą i jak zaprezentować swoje mocne strony a ukryć słabsze. To niezwykle ważny element aktywizacji zawodowej, ponieważ pozwala na zwiększenie szansy na pozyskanie zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali niezbędne materiały szkoleniowe i mieli zapewniony catering podczas warsztatów. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest uzyskanie przez każdego z uczestników zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kolejnym etapem projektu rozpoczynającym się od miesiąca czerwca jest kierowanie beneficjentów na szkolenia zawodowe, zgodne ze ścieżką zawodową ustaloną rzez doradcę zawodowego oraz zgodną z indywidualnymi predyspozycjami uczestników, którzy zdecydowali się szkolić w następujących zawodach:

• Kucharz
• Wizaż i stylizacja
• Fryzjer
• Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
• Podstawy księgowości z zastosowaniem komputera
• Opiekunka osoby starszej
• Krój i szycie
• Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej z obsługą magazynu
• Technolog robót wykończeniowych 
• Spawacz
• Prawo jazdy Kat. „C”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce pokrywa koszty przejazdów do ośrodka szkoleniowego uczestnikom projektu. 

GALERIE

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Warsztaty kompetencji społecznych


Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie”
realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl