Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie ze znowelizowaną od 1 sierpnia 2010r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Gminy w Porąbce podjęła w dniu 31 sierpnia 2010r. Uchwałę Nr XLIII/331/10 Rady Gminy Porąbka w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Porąbce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 


Na jej podstawie Wójt Gminy Porąbka wydał Zarządzenie Nr 150/2010 z dnia 08 października 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Głównym celem Zespołu jest ochrona osób doznających przemocy w rodzinie w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc poprzez usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, a w szczególności  przemocy w rodzinie.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,
- Komisariatu Policji w Kobiernicach,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sądu Rejonowego w Żywcu,
- Oświaty,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Polimed” w Porąbce.

Kontakt z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Beata Kołek
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, tel. 33/810-60-45 lub33/ 810-60-54

Poniedziałek 7:30  -  15:30
Wtorek 7:30  -  17:00
Środa 7:30  -  15:30
Czwartek 7:30  -  15:30
Piątek 7:30  -  14:00

 

NIEBIESKA LINIA

 infolinia

[ Strona główna ]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl