Okres zasiłkowy 2015/2016 
Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Do wniosku należy dołączyć następujące aktualne dokumenty obrazujące sytuację dochodową i rodzinną na dzień składania wniosku:

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za 2014 r.członków rodziny oraz dzieci uczących się w szkołach zawodowych (dochód, podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne):

- jeżeli nastąpiła utrata dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość dochodu utraconego, świadectwo pracy PIT itp.

- jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku  z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń tj w roku 2014 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w którym dochód był osiągnięty.

- jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń tj w roku 2015dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny  z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.

2. Zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2014 r.

3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych w 2014 r.

4. Skrócony/e akt/ y urodzenia dziecka/i ORYGINAŁ.* 
Zupełny akt urodzenia dziecka rodzic, panna - której ojciec dziecka jest nieznany –każdorazowo.

6. Akt zgonu małżonka, rodzica.

7. W przydatku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć do wniosku:
Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym, o okresie pozostawania na urlopie, na jakie dziecko oraz o okresie pozostawania w stosunku pracy (od...do),
- Zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie że osoba obiegająca się o urlop wychowawczy była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

8. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu - alimenty, rozwód, separacja.

9. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych alimentach w 2014 r.

10. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej z datą rozpoczęcia /wrzesień, październik 2015 r./ i zakończenia edukacji w szkole.

11. Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w internacie, bursie.

12. Zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoby bezrobotne.

13. Dokument tożsamości – aktualny dowód osobisty.

14. Numer rachunku bankowego.

15. Orzeczenie o  niepełnosprawności (kserokopia).

16. Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów nieopodatkowanych (renty, alimenty itd.).

17. W przypadku zameldowania w innej gminie, należy dołączyć:
- zaświadczenie, że nie pobiera się świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2013/2014 (na jakie dzieci), 
- zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych w 2014 r.

18. W przypadku starania się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka - zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu zgodne z aktualnym rozporządzeniem ministra zdrowia. 


19. Ponad to osoby składające wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązane dołączyć wszystkie dokumenty w/w (świadczenia rodzinne) oraz dodatkowo następujące aktualne dokumenty:

- Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- Odpis prawomocnego orzeczenia sądu  zasądzającego alimenty ORYGINAŁ* 


20. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

*tylko raz, lub gdy nastąpiła zmiana


 

UWAGA !!!

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zarówno dotyczących sytuacji dochodowej jak i rodzinnej, mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego, strona  zobowiązana jest do niezwłocznego powiadamiania o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r.
Przykładowe zmiany:
- zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255/ uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
- zgon członka rodziny, zgon dłużnika alimentacyjnego,
- uznanie dziecka przez ojca,
- zmiana stanu cywilnego,
- rezygnacja z kontynuacji nauki,
- wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
- umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- otrzymanie bezpośrednio od drugiego z rodziców alimentów.


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

1. wniosek oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:

PDF PDF

2. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu:

PDF


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Skrócony akt urodzenia dziecka (osoby wymagającej opieki) oraz osoby składającej wniosek (oryginały).
2. Akt małżeństwa w przypadku gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (oryginały).
3. Wyrok orzekający rozwód / separacja.
4. Akt zgonu małżonka osoby wymagającej opieki (oryginały).
5. Orzeczenie o niepełnosprawności kwalifikujące do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą oświadczeniach rodzinnych - (kserokopia).
6. Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy, że osoba wnioskująca nie figuruje w ewidencji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z podaną datą od kiedy nie figuruje (oryginały).
7. Dokumenty tożsamości – dowody osobistego.
8. Oświadczenie rodzeństwa, matki, ojca... + dowody osobiste.

Do celów emerytalno-rentowych (z wyjątkiem osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik) należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

1. Świadectwa pracy.
2. Zaświadczenia, decyzje z urzędu pracy.
3. Książeczka wojskowa.
4. Legitymacja ubezpieczeniowa. 
5. Świadectwo ukończenie szkoły zawodowej.
6. Akty urodzenia dziecka – w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym.
7. W przypadku ukończenia studiów wyższych - dyplomy.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.


Druki dotyczące Świadczeń Rodzinnych

Aktualne wzory wniosków dotyczące Świadczeń Rodzinnych dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

PDF PDF 

Druki dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

PDF

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

PDF

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym:

PDF

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym:

PDF

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

PDF

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne:

PDF

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni:

PDF

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych:

PDF

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów:

PDF


Wniosek o zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie pobieraniu oraz o nie ubieganiu się o zasiłek rodzinny, becikowe, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego:

PDF