Na podstawie art. 24  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997  informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce 

ul. Rynek 4 Porąbka 43-353 Regon 072356910

 

Podanie danych osobowych w związku z powadzonym postępowaniem mającym na celu przyznanie świadczeń,  jest obligatoryjne w zakresie następujących przepisów prawnych: 

• ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

• ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

• ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

• ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

• ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Dane są udostępniane organom jedynie na podstawie przepisów prawa.

Każdemu przysługuje:

• Prawo dostępu do swoich danych 

• Prawo ich poprawiania

• Prawo kontroli przetwarzania 

• Prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

• Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.