KRYTERIA PRZYZNAWANIA SWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie:
a) Na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) Na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubranie oraz zasiłku celowego,

- Osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich członków rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr. 120, poz. 818), posiadającym prawo do pobyty lub prawo do stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawy do udzielenia pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł ,
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
przy jednoczesnym wystąpienia co najmniej jednego z powodów udzielenia pomocy.  


Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.