Od 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie i przysługuje niezależnie od dochodu.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3) dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. z póź. zm.)

Wnioski można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce w pok. nr 5 w godzinach pracy Ośrodka.

Na Karcie zostaną umieszczone następujące informacje:

- imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,
- numer PESEL,
- termin ważności Karty,
- numer Karty - składający się z 14 cyfr (7 pierwszych to identyfikator gminy, następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny - a 2 ostatnie to przypisane kolejno numer osoby w rodzinie),
- logo programu,
- skrót KDR pisany alfabetem Braill'a,
- oraz zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

1. Dokument tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego składającego wniosek.
2. Dzieci do 18 roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
3. Dzieci powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
4. W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 18 roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
5. W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Poniżej wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

PDF

Poniżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:

PDF

[ Strona główna ]